Josef Istler, “Istler 96” vzácná série originálních 8 graph. leptů.,1996, print 127x87mm, papír 25x17,6cm. Auth. sign. ‘Istler 96

“Istler 96”, graph/lept, autor sign Josef Istler, série 8 barevných leptů z roku 1996
Josef Istler - cenný Kompletní soubor 8 Zeleně kolorovaných leptů - rok 1996 - velmi vzácné jako celek!

tisková plocha 127x87mm
papír 25x17,6cm
Grafiky jsou autorem tužkou signovány vpravo dole “Istler 96”
Soubor uložen v papírovém přebalu s vytištěným titulem “Josef Istler - Soubor grafických listů”

JOSEF ISTLER, byl jedním z nejvýznamnějších českých malířů a grafiků, patří mezi čelné představitele českého a evropského surrealismu a informelu
narozen 21.12.1919 v Praze, zemřel 19.6.2000 v Praze
Autor souborů grafických listů, intenzivně byl zván a účastnil se na výstavách českého výtvarného umění doma i v zahraničí.

Josef Istler nalezl svůj umělecký svět více méně jako autodidakt.  V letech 1938-39 soukromně studoval malířství v Jugoslávii (u německého malíře Waltera Höfnera, který prchl do těchto končin před nacismem), ale mnohem více jej pak ovlivnily umělecké aktivity v době války. Už v počátcích své tvorby zaujal Karla Teiga, který napsal úvody do dvou katalogů jeho raných výstav.
Byl to právě kontakt s Karlem Teigem a Toyenem, jejichž tvorba Istlerovi otevřela cestu do krajin surrealismu. Pro formování Istlerovy umělecké orientace bylo však zejména důležité setkání s okruhem umělců a literátů kolem Václava Zykmunda. Ten v roce 1937 založil v Rakovníku edici Ra, v níž vydával řadu surrealisticky orientovaných děl. Charakteristickým rysem Istlerovy tvorby byla fantomatická postava, konstruktivní tvarová metafora a výrazově autonomní struktura.
Během války postupně krystalizovaly postoje jednotlivých uměleckých skupin (skupina 42, surrealistická skupina kolem Teigeho, Sedm v říjnu, atd.). A mezi nimi se rodil i okruh budoucí skupiny Ra (kromě Istlera, který začal být ve skupině aktivní od roku 1942, v ní dále byli Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenz, Vilém Reichmann, Václav Tikal a Václav Zykmund). Oficiálně však samozřejmě mohla být skupina činná až po válce (první výstava skupiny Ra proběhla v roce 1947 v Brně).

Tvorba Josefa Istlera z let 1941-45 se nese převážně v surrealistickém duchu. Některé oleje jsou vůči tomuto stylu „pravověrnější“ (např. Postava z roku 1944), jiné bychom mohli zařadit spíše do širšího proudu fantaskního či imaginativního umění (termín Fr. Šmejkala), jako například obraz Květen (1945), který připomene též ozvuky Maxe Ernsta nebo český artificialismus. Od počátku byl Istler zaujat také Kleem, u něhož obdivoval zajímavou hru konstruktivně stylizovaných figur (např. Kompozice, 1944). Výchozí Istlerova pozice válečných let zůstala pro umělce určující pro jeho celý život. A i když se jeho dílo ubíralo i jiným směrem, surrealisticko- imaginativní  rovina z Istlerovy tvorby prakticky nikdy nevymizela. Jen někdy zeslábla, aby se k ní autor o to silněji vrátil.

Po druhé světové válce v 1945 se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes (S.V.U Mánes). V letech 1945-47 se účastnil akcí Skupiny Ra. V letech 1947-48 spolupracoval s Vratislavem Effenbergerem na filmu Nástin studie o zlomku skutečnosti (v produkci Čs. filmového ústavu Praha). V roce se podílel na surrealistických sbornících Znamení zvěrokruhu, v letech 1953-62 na pracovních albech Objekty 1-5. V letech 1950-52 výtvarně spolupracoval na „černých fraškách“ V. Effenberghera a K. Hynka.

Druhou Istlerovou určující polohou byla jeho inklinace k abstrakci. I v tomto sehrálo důležitou roli dílo Paula Kleea. Na jedné straně  Kleeovo dílo otevíralo spojnici k surrealismu (Klee sice nebyl surrealista v Bretonovském slova smyslu, ale sám Breton si jeho díla cenil. Šlo zejména o některá Kleeova díla, v nichž se umělec blížil spontánní dětské kresbě nebo metodě automatismu a v některých dílech s náměty monstrózních strojů se dotkl surrealistické bizarní absurdnosti). Na druhé straně Klee směřoval k plošně geometrické abstrakci figurativních výjevů a v některých obrazech se dostal k abstrakci. Často kombinoval malbu s výrazně liniovými tahy či s čísly nebo různými symboly: tedy vytvářel něco, co začalo být atraktivní také pro řadu umělců po druhé světové válce. Pro Istlera měla Kleeova tvorba význam v celé šíři.

Po roce 1945 se Josef Istler dostává do centra dění – nejen domácího, ale i zahraničního.
V roce 1947 se účastnil například Mezinárodní konference Revolučního surrealismu v Bruselu. Zásluhou tohoto hnutí vzniklo umělecko-organizační vření, z něhož vzešlo v roce založení skupiny COBRA (Belgie a Francie) na jejíchž výstavách byl Istler zastoupen (i po roce 1948, protože několik Istlerových grafických děl zůstalo v zahraničí). Příslušnost Josefa Istlera k hnutí COBRA berou na vědomí zahraniční výstavy s touto tematikou dodnes. Istler měl názorově ke skupině blízko: i on experimentoval, svobodně se pohyboval mezi figurací a abstrakcí, používal spontánní malířské gesto i pevně vymezenou symboliku malířského znaku. Přesto Istler, na rozdíl od více extrovertně zaměřené COBRY, zůstával více ve světě obracejícího se do nitra (Bez názvu, 1949, Vegetace, 1948). Od 1947 také člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Společnosti K. Teiga. Od 1964 byl členem hnutí Phases.

Po roce 1948 byly všechny slibně započaté kontakty se světem zpřetrhány. Nebylo také možné pokračovat v aktivitách skupiny Ra. Istler se sbližuje s okruhem Karla Teigeho, po jehož smrti se iniciativy ujímá Vratislav Effenberger (který se skupinou Ra již dříve spolupracoval). Istlerova tvorba se v té době stává opět více surrealistickou. Patří se například monumentální obraz Extáze (1951), v němž je personifikována erotická touha fantomatickou letící ženskou figurou. V dílech tohoto typu se Istler nejvíce představil jako mistr extravagantně manýristické polohy, s níž si i později občas pohraje. Obrazy z dalšího období se posouvají opět směrem k abstrahované tvarovosti: oblé tvary se někde zašpičaťují, prostor kolem figur je méně divadelní a drama není tak vypjaté, i když neztrácí na absurdně působivém podání (např.Hostina, 1956).

Koncem 50.let vrchlila v Evropě vlna různých forem abstraktní malby. U nás se vynořila zejména po roce 1958. Tehdy se naše země úspěšně zúčastnily Expa 58 – a odtud také vlna tzv. bruselského stylu. Istler na tyto podněty též reagoval: například v cyklu obrazů a monotypů Hlavy (1958-59). Imaginativní přístup je zde nahrazen téměř mechanicky, technicistně prováděnou skladbou barevných ploch a čar.
Po roce 1960 se Istlerova tvorba opět proměňuje. V té době se umělec také distancoval od Effenbergerova okruhu.  Intenzivnější vztahy jej poutaly k Vladimíru Boudníkovi a okruhu přátel, scházejících se v ateliéru Mikuláše Medka. Istlerova nová tvůrčí orientace s tímto uměleckým zaměřením souzněla. Jisté afinity můžeme nalézt nejen v díle Mikuláše Medka, ale také například v obrazech Roberta Piesena i v tvorbě některých umělců kolem neoficiálních výstav tzv. Konfrontací (1960). Istler se v obrazech tohoto typu pohyboval v oblasti abstraktního výrazu, který můžeme zařadit do širších souvislostí s českým informelem (sem jej řadí např. Mahulena Nešlehová). Toto umělcovo informelní tvůrčí období trvá zhruba až do konce 60. let (malby z této doby nemají konkrétní názvy: jmenují se prostě jen Obraz).

Po roce 1968 se tvorba Josefa Istlera již příliš neinovovala. Přispělo k tomu možná normalizační údobí tvůrčí nesvobody, ale jistě i to, že umělec ze sebe vynakládal neskonalé úsilí již od 40.let. A v rámci svého psychického směřování a povahového založení ze sebe vydal zřejmě všechny alternativy, které bylo možné v jeho duchovním světě nalézt. Těžiště Istlerovy tvorby leží ve čtyřicátých, padesátých a šedesátých letech. V té době Josef Istler nepochybně patřil k výrazným osobnostem a jeho přínos pro české poválečné umění je nepřehlédnutelný. 

Fotografie Josefa Istlera jsou také obsaženy v publikacích:
Josef Istler, Obrazy, grafika. Katalog výstavy. Oblastní galerie v Liberci a další. Autoři fotografií uvedeni jako celek: Jan Kříž, Jan Malý, archiv autora.
Webové stránky Českého muzea výtvarných umění (autoři fotografií neuvedeni)

Studia
1938 - 1939 soukromé studium u Waltera Höfnera na Korčule
Členství ve skupinách zařazených do databáze centrálního registru umělců SČUG Hollar

Členství ve skupinách nezařazených do databáze:
Od 1942 (1947) – skupina Ra (jádro skupiny se formovalo od r. 1942, k prvnímu skupinovému vystoupení došlo v r. 1947)
Od 1945 – SVU Mánes
Od 1947 – Cobra, Společnost Karla Teiga, člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar
Od 1964 – skupina Phases

Samostatné výstavy

Samostatně vystavoval v r. 1945 v brněnské Mansardě, v r. 1946 v Praze v Topičově salonu a grafiku v Mazáčově grafickém kabinetu, v r. 1947 v Topičově salonu, v r. 1965 cyklus litografií Hlavy v Ústí nad Orlicí v r. 1966 soubor monotypů Insinuace v Galerii na Karlově náměstí v Praze a grafiku z let 1942-65 v Domě pánů z Kunštátu v Brně. Po roce 1990 měl řadu samostatných výstav a pravidelně se účastnil také výstav Spolku výtvarných umělců Mánes.

2006 Josef Istler: Grafika, Autorská výstavní síň Výtvarného centra Chagall, Ostrava
2005 Josef Istler, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník
2003 Josef Istler: Výběr z let 1944-1975, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2002 Josef Istler: Obrazy - grafika, Galerie Koruna, Hradec Králové
2001 Josef Istler: Oživení paměti, Galerie Bayer & Bayer, Řetězová, Praha

1999 Josef Istler 1919-1999, Galerie Millennium, Praha
Josef Istler: Grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
Josef Istler: Výstava k 80. výročí narození, Prácheňské muzeum, Písek
1998 Josef Istler: Obrazy, grafika, kresby, Trigon Gallery, Plzeň
1999 Josef Istler: Obrazy, kresby, grafika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava

1996 Josef Istler: Malba, grafika, Galerie Helga, Třinec
Josef Istler: Grafiky, monotypy, Michael Gallery, Praha
Josef Istler: Grafika, Městské muzeum v Moravské Třebové

1995 Josef Istler: Grafika 1945-1995, Galerie Paideia, Praha

1994 Josef Istler: Obrazy, grafika, Památník národního písemnictví, Praha
Josef Istler: Grafika, Galerie Hollar, Praha

1993 Josef Istler, Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
1993/1994 Josef Istler 1993/1994, Galerie Peithner-Lichtenfels, Vídeň

1992 Josef Istler, Hotel Jalta, foyer, Praha
Josef Istler: Obrazy, kresby, grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

1990 Josef Istler Prag, Galerie Schulgasse, Eibelstadt

1989 Josef Istler: Obrazy, grafika, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
Josef Istler: Výbor z díla, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Josef Istler: Obrazy, grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Josef Istler: Obrazy, kresby, grafika, Galerie Fronta, Praha
Josef Istler: Obrazy, kresby, grafika, Státní galerie výtvarného umění, Most

1990 Josef Istler Prag, Galerie Schulgasse, Eibelstadt

1988 Josef Istler: Grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Olomouc
Josef Istler: Grafika, Památník národního písemnictví, Kabinet knižní kultury, Praha

1983 Josef Istler: Ölbilder, aquarelle, grafik, Galerie Dialog e. V., Berlín
1966 Josef Istler: Insinuace, Galerie na Karlově náměstí, Praha

1965 Josef Istler: Grafika z let 1942 - 1965, Dům pánů z Kunštátu, Kabinet grafiky, Brno
Josef Istler, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí

1962 Josef Istler, Muzeum, Písek

1946 Josef Istler, Mansarda, Brno
Josef Istler: Grafiky 1942 - 1946, Kabinet grafického umění, Praha

Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2013
Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
Aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha

2012/2013
Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Trojlodí, Olomouc

2012
Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Augustine Hotel, Praha
Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Galerie Maldoror, Praha
Pohyblivé iluze ´60, Galerie Moderna, Praha
Ostrava! Ostrava! Nejen zlatá šedesátá ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

2011
Konec avantgardy?: Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Městská knihovna, Praha

2010/2011
Česká grafika II, Galerie Moderna, Praha

2010
Roky ve dnech. České umění 1945-1957, Městská knihovna, 2. patro, Praha
Prague Photo 2010, Mánes, Praha
Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně, Místodržitelský palác, Brno

2009/2010
Gegen jede Vernunft: Surrealismus Paris - Prag, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein

2009
Natura morta 1911-1967 (Zátiší ze sbírek Galerie Zlatá husa), Galerie Zlatá husa, Praha
Fragmenty snu, Galerie Moderna, Praha
České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava

2008/2009
Česká grafika I, Galerie Moderna, Praha
České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Zlín

2008
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš
Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Trenčín
Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Corpus delicti. Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod
Krajina s fantomem, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Soustředěný pohled / Focused View. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

2007
Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
Soustředěný pohled / Focused View. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

2006
České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
Šedesátá / The sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

2005
Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
Kresba a grafika 60. let, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice
Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
...o věcech přírodních, Letohrádek Ostrov, Ostrov

2004
Strukturální grafika 60. let: Pohledy do sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice
Šedesátá / The sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno
Hommage a Salvador Dalí, Galerie Mona Lisa, Olomouc
Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Díla členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha

2003/2004
Surrealismus, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Salon, Kabinet, Olomouc

2003
Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Karolinum, Křížová chodba, Praha
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Moravské uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha

2002
Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha

2001/2002
Pour félicité 1972 - 2002: Adresát MUDr. Jaroslav Dostál, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha

2001
Skupina Ra. Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery, Okresní vlastivědné muzeum, Litoměřice
Bilance II. Obrazy a sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Skupina Ra. Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery, Městská galerie Vysoké Mýto, Vysoké Mýto

2000/2001
100 + 1 uměleckých děl z dvacátého století / 100 + 1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha

2000
90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno
Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Tschechischer Surrealismus und Art Brut zum Ende des Jahrtausends, Palais Pálffy (Österreichisches Kulturzentrum), Vídeň (Wien)
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

1999
Obraz, socha a svět, Mánes, Praha
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
Jubilanti Mánesa 1999, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily
Modern Beauty: Tschechische Avantgarde - Fotografie 1918 - 1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Malíři Spolku výtvarných umělců Mánes, Muzeum Vladimíra Preclíka, Podlaží hostů, Bechyně
Moderní krása. Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha
Jubilanti 1999, Galerie Hollar, Praha

1998/1999
Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice
Civilizace: Ćeské umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha

1998
4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Záznamy, dojmy, sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník
Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965, Galerie Ztichlá klika, Praha
Tendence 60. let. Informel, nová figurace, konstruktivní umění, Trigon Gallery, Plzeň

1997
Hollar 80 1917-1997. Grafická tvorba členů SČUG Hollar k 80. výročí založení, Staroměstská radnice, Rytířský sál, Prague
Kresba členů Spolku výtvarných umělců Mánes a jejich hostů, Mánes, Prague
České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Prague
Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie, Galerie Hollar, Prague
Surrealistická obraznost a kresba, Palác Kinských, Prague
3. aukční salon výtvarníků, 223 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Prague
Záznamy, dojmy, sny, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník
Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Trojlodí, Olomouc

1996
Bienále české grafiky Ostrava 1996, Dům umění, Ostrava
Komorní grafika, Galerie Hollar, Praha
Osudová zalíbení. Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
Kresba Mánesa, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily
V prostoru 20. století. České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, výstavní sály, Prague
I. nový zlínský salon, Zlín
Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Prague

1995/1996
Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov

1995
2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Prague
Josef Istler: Monotypy, Olbram Zoubek: Bronzy z let 1992 - 1995, Galerie Magna, Ostrava
Grafik tschechischer Künstler. Sammlung Goller Selb, Grafik Museum Stiftung Schreiner, Bad Steben
Kresba ´95, Galerie Hollar, Praha
Umění frotáže, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
Umění frotáže, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Ohniska inspirace II. Zátiší v české malbě 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava

1994/1995
Mánes Mánesu, Mánes, Praha

1994
Ohniska znovuzrození, Městská knihovna, Praha
Josef a Tomáš Istlerovi, Rabasova galerie, Wintrova síň, Rakovník

1993/1994
Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1993
Podzimní setkání členů Spolku výtvarných umělců Mánes v Jičíně, Regionální muzeum a galerie - Muzeum hry, Jičín
Přírůstky Galerie hlavního města Prahy. Výběr z let 1987-1992, Staroměstská radnice, 2. patro, Praha
Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93, Mánes, Praha
1. aukční salon výtvarníků, 169 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
České výtvarné umění 1930-1960, České muzeum výtvarných umění, Praha

1992
Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava k 75. výročí založení, Mánes, Praha
Spolek výtvarných umělců Mánes, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště
Grafika členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové
Česká kresba, Galerie R, Praha

1991
Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Bytom
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava
Josef Istler: Fokalk, Alexandr Skalický sen.: Fotografie, Malá výstavní síň, Náchod

1990
Současná česká kniha, Mánes, Praha
90 autorů v roce ´90, Palác kultury, Praha
Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990, Galerie Václava Špály, Praha
Anwesenheit bei Abwesenheit. Fotogramme und die Kunst des 20. Jahrhunderts, Kunsthaus Zürich, Curych
Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha

1989
Kunst aus Prag / Josef Istler: Radierungen, Aquarelle, Zeichnungen; Eduard Ovčaček: Collagen, Grafiken, Zeichnungen, Gluri-Suter-Huus, Wettingen
Současná česká grafika, Mánes, Praha
Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987 - 1988), Národní galerie v Praze, Praha

1988/1989
Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt

1988
Skupina Ra, Krajská galerie, Hradec Králové
Skupina Ra, Dům U Kamenného zvonu, Praha
Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne), Trenčín
Přírůstky 1985-1987, Staroměstská radnice, 2. patro, Praha
České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1987/1988
Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, Staroměstská radnice, Praha
Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha

1986
České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel), Oravská galéria, Dolný Kubín
Grafické techniky II. Tisk z hloubky, Galerie d, Praha

1986/1987
České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1986
Czechoslovak Prints from 1900 to 1970, The British Museum, Londýn

1985
Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava
Proti fašismu a válce, Kabinet grafiky, Olomouc
Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Prague
Aquarelle, Galerie Dialog e. V., Berlín

1984
Zeitgenössische Kunst der ČSSR, Galerie Dialog e. V., Berlín
Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc

1983
Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž
Česká kresba 20. století, Kabinet grafiky, Olomouc
České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc
3. Biennale der Europäischen Grafik Baden-Baden 1983, Baden-Baden, Baden-Baden
Česká figurativní malba 40. let: III, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1981
Boje a zápasy českého moderního umění. Výstava na počest 60.výročí založení KSČ, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
České malířství a sochařství 1900 - 1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1980
Malerei, Grafik und Skulpturen aus der CSSR und der DDR, Galerie für osteuropäische Kunst, Berlín
Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen

1978
České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Grafici Hollaristé - 2. část, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1977
10 let Lyry Pragensis, Praha, Praha

1974/1975
Tschechische Künstler, Galerie Wendtorf-Swetec, Düsseldorf

1974
Osteuropäische Kunst aus der Sammlung des Museum Bochum, Museum Bochum, Bochum

1970
50 e uno grafici cecoslovacchi, Edificio Scolastico Giovanni Pascoli, Massafra
Art tchèque du XXe siècle, Musée Rath, Ženeva (Genève)

1969
Phases, Dům umění města Brna, Brno
Phases, Krajská galerie, Hradec Králové
Phases, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
L'art tcheque actuel, Renault Champs - Élysées, Paříž
Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Ausstellungsräume Berlin 12, Berlín
50 let československého malířství 1918 - 1968, Dům umění, Ostrava

1968
6 prager Künstler, Galerie Artica, Cuxhaven
Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny
50 let československého malířství 1918 - 1968, Praha, Praha
50 let československého malířství 1918 - 1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
50 let československého malířství 1918 - 1968, Slovenská národná galéria, Bratislava
Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno

1967/1968
Hedendaagse tsjecho-slovaakse kunst, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antverpy (Antwerpen)

1967
Jeden okruh volby: Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967, Okresní muzeum, Písek
1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
Fantasijní aspekty současného českého umění, Galerie Václava Špály, Prague
Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Moderne Kunst aus Prag, Kunsthalle zu Kiel, Kiel
Moderne Kunst aus Prag, Wilhelm-Morgner-Haus, Soest
Moderne Kunst aus Prag, Caroline-Mathilde-Räume im Celler Schloß, Celle
České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno

1966
Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Mánes, Praha
Symboly obludností (Tematická studijní výstava UDS), Galerie d, Praha
Arte actual Checoslovaco, Museo de Arte Moderno, Mexico City
Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín
Jarní výstava 1966, Mánes, Praha
Nové cesty. Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Gottwaldov (Zlín)
České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého, Palác Kinských, Praha
Tschechoslowakische Grafiker, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schleswig
Contemporary Printmakers of Czechoslovakia, Joe and Emily Lowe Art Center, Syracuse

1965
La transfiguration de l´art tcfhéque: Peinture - sculpture - verre - collages, Palais de Congres, Liege
Mladá česká grafika, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Tschechoslowakische Kunst heute: Profile V, Städtische Kunstgalerie, Bochum
Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha

1964
Výstava D, Galerie Nová síň, Praha
Imaginativní malířství 1930 - 1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Tschechische Graphik, Alpbach, Alpbach

1963
Rychnov 1963, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou
Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1962
Argumenty 1962, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Varšava (Warszawa)
Současné umění ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Vlastivědné muzeum, Kamenice nad Lipou

1961
Ze souboru moderního umění Alšovy jihočeské galerie, Vlastivědné muzeum, Vimperk

1958
1. výstava současných českých výtvarníků, Filozoficko-historická fakulta, Praha

1955
První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha

1949
Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
Textilie Ludvíka Másla, Topičův salon (1937-1949), Praha

1947
Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum Luzern, Luzern
Pintores tchecoslovacos, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Skupina Ra, Hradec Králové, Hradec Králové
Skupina Ra, Topičův salon (1937-1949), Praha
Skupina Ra, Brno

1946
SVU Mánes, Mánes, Praha
Art Tchécoslovaque 1938 - 1946, Galerie La Boëtie, Paříž
Mánes 1946, Mánes, Praha
Český národ Rudé armádě

1945
Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Konfrontace 2, Topičův salon (1937-1949), Praha

Zastoupení ve sbírkách v ČR a zahraničí
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Centre Georges Pompidou, Paříž (Paris)
České muzeum výtvarných umění
Praha Galerie hlavního města Prahy
Praha Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
Národní galerie v Praze,
Praha Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě,
Jihlava (Jihlava) P. O. S. servis s.r.o.,
Stedelijk Museum, Amsterdam
Walker Art Centre, Minneapolis

Další realizace
Realizace v architektuře a veřejným prostorách:
1975 výzdoba kostela v Jedovnicích (s M. Medkem, J.Koblasou a K.Neprašem)
1975 vitráž pro školu v Mostě
1969 triptych pro letiště Praha

Monografie, katalogy, publikace
Josef Istler, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník, 2005                                           
Josef Istler, Výběr z let 1944-1975, Galerie Vltavín, Praha, 2003                                           
Josef Istler, Malba, grafika, monotypy, Michael Gallery, Praha, 1996
Josef Istler,1993/1994,  Galerie Peithner-Lichtenfels, Vídeň, 1993                      
Josef Istler, Prag, Galerie Schulgasse, Eibelstadt, 1990                                             
Josef Istler, Obrazy, grafika, Oblastní galerie v Liberci, text: J.Kříž, 1989                              
Josef Istler, Grafika, Vlastivědné muzeum Olomouc, 1988       
Josef Istler, Ölbilder, aquarelle, grafik, Galerie Dialog, Západní Berlín, 1983       
Josef Istler, Insinuace (30 monotypů 1965), Galerie Lidové demokracie, Praha, text: V.Effenberger, 1966
Josef Istler, Grafika z let 1942 - 1965, Dům umění, Brno, text: V. Effenberger, 1965         
Josef Istler, Hlavy, Ústí nad Orlicí, text: J.Pečírka  , 1965           
Josef Istler, Oblastní muzeum Písek, text: J.Kříž, 1962               
Souborná výstava Josefa Istlera,Topičův salon, Praha, text: L.Kundera a K.Teige, 1946     

Literatura ostatní
Klimešová Marie , Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha, 2010 
Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag), kol.autorů, Bekser Verlag,  Stuttgart 2009
Marie Klimešová, České poválečné umění, Galerie u Betlémské kaple, Praha, 2006                              
Vlastimil Tětiva, České umění XX. století: 1940-1970, AJG hluboká nad Vltasvou, 2006
Zdeněk Primus, Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Asrbor Vitae, Praha 2003
L.Kundera, Z.Lorenc, V.Zykmund, Skupina Ra (Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery), Městská galerie, Vysoké mýto 2001
Wyatt Chad Evans , 101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic,Nakladatelství Argo, Praha, 2000      
Nešlehová Mahulena , Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha,1997                                                                                                                                                                                 

Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), kol.autorů, GHMP 1994                                            
Mahulena Nešlehová, Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964), GHMP 1991
František Šmejkal, Skupina Ra, GHMP 1988                                                                                                     
Alena Pomajzlová, Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, GHMP 1987
Šmejkal František , Le dessin surréaliste, Éditions Cercle d'Art, Paříž, 1974                                             
Phases, kol. autorů, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava 1969                                                                        
Effenberger Vratislav , Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, Praha, 1969                                             
Hluboká 1968 Umění 1900-1968 2. díl, AJG, Hluboká n.Vltavou 1968                                                     
Věra Linhartová, František Šmejkal, Imaginativní malířství 1930-1950, AJG, Hluboká n.Vltavou 1964

Zdrojem informací o umělci je mimo jiné i Knihovna CSU

Dílo Josefa Istlera je dnes zastoupeno v českých a zahraničních soukromých a hlavně ve státních sbírkách, a to nejen v Národní galerii v Praze, ale i v Tate Gallery Londýn, Centre G. Pompidou Paříž, British Museum Londýn, Stedelijk Museum Amsterodam, Museum Marseille, Museé de l’Art Moderne de la Ville de Paris v Paříži, v Museu Bochum, v Mnichově, Ženevě, Stockholmu, Berlíně a mnoha dalších významných galeriích a sbírkách po celém světě.

Externí odkazy
▪ Informační systém AbART
https://web.archive.org/web/20140723204313/http://artlist.cz/?id=4045
https://web.archive.org/web/20130907033722/http://creativoas.cz/autori/2...
atd.